EMS-training 1 jaar

Huurovereenkomst eindgebruiker StimaWELL EMS

Lees de huurovereenkomst aandachtig door alvorens het afsluiten van het abonnement.

Algemene huurvoorwaarden

 1. Geldigheid

Voor alle bestellingen gedaan via de Online shop van StimaWELL EMS zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:

 1. Contractuele partner, klantenservice

De overeenkomst wordt gesloten met schwa-medico medische apparaten, Kon. Julianaplein 10, 3931 CK, Woudenberg. Meer informatie vindt u in het colofon. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, reclamaties en bezwaren via het contactformulier op https://www.stimawell.com/nl-nl/ems-training

3 Het gehuurde

Het contract behelst de huur van een whole body stimulation systeem, genaamd StimaWELL® EMS incl. toebehoren als volgt:

1 x StimaWELL® EMS-apparaat 200266
1 x Afstandbediening StimaWELL® 200333
2 x Paar verbindingskabels CC-40, 40 cm lang 462218
2 x Paar verbindingskabels CC-60, 60 cm lang  462219
1 x  Verdeler CON-12 StimaWELL® EMS 462307
1 x Verdeler aansluitkabel CC-12KMS 462216
1 x Personal Card StimaWELL®  per gebruiker 200216
1 x Stroomvoorziening AHM 100 PS12 450970-0036
1 x Stroomkabel 450810-0096
1 x Gebruiksaanwijzing 451600-0446
1 x  Stimulatiepak per gebruiker
2 x Bandelektroden per gebruiker

 1. Huur periode en beëindiging

De huurperiode is de periode die u in de online shop kiest vanaf de datum van bestelling. De huurkosten worden vooraf berekend voor alle huurobjecten. De huurovereenkomst wordt verlengd met de eerder overeengekomen huurperiode indien niet binnen 30 dagen voor afloop van het huurcontract schriftelijk is opgezegd en indien na het einde van de huurperiode niet alle goederen volledig zijn geretourneerd. Opzegging dient door de huurder zelf worden doorgegeven aan administratie@schwa-medico.nl

 1. Onderhoudskosten en risicoaanvaarding

De huurder draagt zowel de kosten als de risico’s van schade/defect van buitenaf aan het gehuurde en de incidentele vernietiging ervan. Softwarematige onregelmatigheden zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder is verplicht om alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van het gehuurde in acht te nemen en te zorgen voor naleving van die voorschriften. 
 

In de volgende gevallen mag de StimaWELL EMS niet, of alleen na ruggespraak met een arts, gebruikt worden. De huurder verklaart dat alle gebruikers 18 jaar of ouder zijn en geen van onderstaande contra-indicaties hebben:

–           De aanwezigheid van elektronische implantaten zoals pacemakers of pompen
–           De aanwezigheid van coronaire stents
–           Cosmetische implantaten (bijv. borstimplantaten) onder het toepassingsgebied
–           Hartritmestoornissen
–           Tijdens de zwangerschap
–           Epilepsie
–           Huidziekten en open wonden in het gebied van de elektroden
–           Ontstekingsziekten zoals ontsteking van de tussenwervelschijven, bot, bloedvaten en zachte weefsels
–           Kwaadaardige aandoeningen in het gebied van de elektroden
–           In geval hernia’s of andere instabiliteiten zoals breuken (bijvoorbeeld hernia, navelbreuk)
–           Niet-genezen fracturen binnen het toepassingsgebied
–           Bloedstolsels (trombose)
–           Osteoporose (botontkalking)
–           In geval van verhoogt bloedingsrisico
–           Koorts hebben, grieperig zijn, of anderszins een ziekte hebben die kan verergeren als gevolg van lichamelijke belasting
–           Gebruikers die niet gezond genoeg zijn om te sporten
–           Gebruiken bij kinderen of mensen met beperkte communicatie of responsiviteit

 1. De huur

De huurprijs wordt getoond in het winkelmandje en varieert afhankelijk van de huurperiode en het aantal gebruikers. De huurprijzen zijn terug te vinden op de website. Verlengen van de huur is mogelijk voor een periode van 6 of 12 maanden. De huurprijs voor het verlengen van 6 maanden bedraagt € 99,- per maand. De huurprijs voor het verlengen van 12 maanden bedraagt € 89,- per maand.   

 1.  Betaling

De huur wordt middels automatische SEPA machtiging geïnd. De huurprijs is vooraf verschuldigd. De huur wordt in de aangegeven termijnen geïnd.

 1. Uitsluitingen

De huurder verzekert zich ervan dat externe gebruikers, d.w.z. gebruikers met wie geen contractuele relatie bestaat, geen gebruikmaken van het/de huurobject(en). De huurder is hiervoor ook aansprakelijk. Ieder gebruik wordt automatisch opgeslagen in het apparaat en gecontroleerd wanneer het apparaat wordt geretourneerd.

a. De huurder dient binnen 2 werkdagen na afloop van de huurovereenkomst de in §3 genoemde zaken aan verhuurder te retourneren. De kosten van verzending en verzekering van de zaken komen ten laste van de huurder.

b. Indien huurder niet voldoet aan zijn in 8a genoemde verbintenis tot teruggave, is verhuurder gerechtigd om actie te ondernemen om de zaken retour te halen. De kosten die verhuurder hiervoor moeten maken komen volledig voor rekening van de nalatige huurder. 

c. Verhuurder behoudt zich het recht van eigendom op de in a. genoemde zaken ook voor gedurende de periode welke verstrijkt tussen het moment van beëindiging van de huurovereenkomst en de daadwerkelijke ontvangst van de zaken door verhuurder.

Houdt de huurder de zaak of zaken na het einde van de huurovereenkomst onder zich, dan zal de huurder voor iedere maand (of gedeelte daarvan) een bedrag aan verhuurder schuldig zijn gelijk aan de gebruikelijke huursom.

 1. Informatieplicht

De huurder dient te allen tijde informatie te verstrekken over waar het gehuurde zich bevindt. De huurder dient de verhuurder vóór de verandering van plaats van levering op de hoogte te stellen van elke afwijkende locatie van het gehuurde.

 1. Retourzending

Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de in punt 3 genoemde huurobjecten in de originele verpakking, gereinigd en gewassen (geldt voor het pak en de bandelektroden), terug te sturen naar de verhuurder, op eigen kosten en verzekering voor eigen rekening. Wij controleren dan de goederen op beschadigingen en volledigheid.

 1. Herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt zoals beschreven in de Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden consumenten van schwa-medico Nederland B.V.

 1. Plaats van jurisdictie

Indien de contractpartner een handelaar, een rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie de statutaire zetel van schwa-medico Nederland B.V.

 1. Salvatorische clausule

In het geval een of meerdere clausules van deze huurovereenkomst niet bindend zouden zijn, dan wordt deze clausule(s) vervangen door de bepaling die het doel van de oorspronkelijke clausule(s) zou vervullen in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van de consument.