BLACK FRIDAY WEEKENDDEAL

Huur één van onze experts in voor installatie, instructies en kalibratie. Vragen? Bekijk hier de FAQ.
Sportschoolhouder, PT’er of zakelijke interesse? Klik hier!

EMS-training 3 maanden
Tec Suit
(2 gebruikers)

Huurovereenkomst "Tec Suit" voor eindgebruikers

Lees de huurovereenkomst aandachtig door alvorens het afsluiten van het abonnement.

Algemene huurvoorwaarden

1 Geldigheid

Voor alle bestellingen gedaan via de Online shop van StimaWELL EMS zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:

2 Contractuele partner, klantenservice

De overeenkomst wordt gesloten met schwa-medico medische apparaten, Kon. Julianaplein 10, 3931 CK, Woudenberg. Meer informatie vindt u in het colofon. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, reclamaties en bezwaren via het contactformulier op https://www.stimawell.com/nl-nl/ems-training

3 Het gehuurde

Het contract behelst de huur van een whole body stimulation systeem, genaamd StimaWELL® EMS incl. toebehoren als volgt:

1 x StimaWELL® EMS-apparaat 200266
1 x Afstandbediening StimaWELL® 200333
1 x Verdeler aansluitkabel CC-12K-SY 10006867
1 x Personal Card StimaWELL®  per gebruiker 200216
1 x Stroomvoorziening AHM 100 PS12 450970-0036
1 x Stroomkabel 450810-0096
1 x Gebruiksaanwijzing beschikbaar in Free-EMS app
1 x Droog Stimulatiepak per gebruiker

4 Huur periode en beëindiging

De huurperiode is de periode die u in de online shop kiest, en gaat in vanaf de datum van levering. De huurkosten worden vooraf berekend voor alle huurobjecten. De huurovereenkomst wordt telkens verlengd met één maand indien niet ten minste één maand voor afloop van het huurcontract schriftelijk is opgezegd en indien na het einde van de huurperiode binnen de periode genoemd in artikel 9a niet alle goederen volledig zijn geretourneerd. Opzegging dient door de huurder zelf worden doorgegeven aan administratie@schwa-medico.nl.

5 Onderhoudskosten en risicoaanvaarding

De huurder draagt zowel de kosten als de risico’s van schade/defect van buitenaf aan het gehuurde en de incidentele vernietiging ervan. Dit geldt tevens voor schade aan de pakken en de reparatiekosten ervan. Softwarematige onregelmatigheden zijn voor rekening van de contractuele partner. De huurder is verplicht om alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van het gehuurde in acht te nemen en te zorgen voor naleving van die voorschriften.

In geval van een verandering in de gezondheidstoestand van de huurder, die een contra-indicatie is volgens de gebruiksaanwijzing, verbindt de huurder zich ertoe het gebruik onmiddellijk te staken totdat de gezondheidstoestand van de huurder is hersteld. De huurprijs moet echter wel betaald worden.

In de volgende gevallen mag de StimaWELL EMS niet, of alleen na ruggespraak met een arts, gebruikt worden. De huurder verklaart dat alle gebruikers 18 jaar of ouder zijn en geen van onderstaande contra-indicaties hebben:

 • Bij het aanwezig zijn van elektronische implantaten zoals bijvoorbeeld pacemakers of pompen
 • Bij het aanwezig zijn van een coronaire stent
 • Bij cosmetische implantaten (bijvoorbeeld borstimplantaten) in het toepassingsgebied
 • Bij hartritmestoornissen
 • Tijdens de zwangerschap
 • Bij toevallen (epilepsie)
 • Bij open huidziekten en wonden in het toepassingsgebied van de elektrode
 • Bij niet genezen operaties in het toepassingsgebied
 • Bij ontstekingsziekten in het toepassingsgebied, bijvoorbeeld ontstekingen van de tussenwervelschijven, botten, bloedvaten en weke delen
 • Bij kwaadaardige ziekten in het toepassingsgebied
 • Bij recente tussenwervelschijfvoorvallen of andere instabiliteit zoals breuken (bijvoorbeeld liesbreuk, navelbreuk) in het toepassingsgebied
 • Bij niet genezen botbreuken in het toepassingsgebied
 • Bij bloedstolsels (trombosen) in het toepassingsgebied
 • Bij botziekten in het toepassingsgebied die gepaard gaan met een verhoogd botbreukrisico, zoals ernstige osteoporose (botontkalking)
 • Bij ernstig bloedingsgevaar
 • Bij koorts en algemene ziekten die kunnen verergeren door lichamelijke belasting
 • Bij gebruikers/gebruiksters die onvoldoende gezond zijn om te sporten
 • Toepassing bij kinderen of personen met een beperkt communicatie- of reactievermogen.

6 Huurbedrag en Betaling

Het totale huurbedrag per maand bedraagt € 162,- (incl. BTW) per maand.

De huurder machtigt de contractuele partner onherroepelijk tot automatische SEPA-incasso van de verschuldigde betalingen. De te incasseren bedragen zijn € 162,- (incl. BTW) per maand gedurende de gehele looptijd. Tussentijds kan de huurovereenkomst niet worden stopgezet. Inning vindt plaats door middel van doorlopende automatische incasso. Kosten voor het alsnog incasseren vanwege (bijvoorbeeld) onvoldoende saldo komen volledig voor rekening huurder.

7 Uitsluitingen

De huurder verzekert zich ervan dat externe gebruikers, d.w.z. gebruikers met wie geen contractuele relatie bestaat, geen gebruikmaken van het/de huurobject(en). De huurder is hiervoor ook aansprakelijk. Ieder gebruik wordt automatisch opgeslagen in het apparaat en gecontroleerd wanneer het apparaat wordt geretourneerd.

8 Informatieplicht

De huurder dient te allen tijde informatie te verstrekken over waar het gehuurde zich bevindt. De huurder dient de contractuele partner vóór de verandering van plaats van levering op de hoogte te stellen van elke afwijkende locatie van het gehuurde.

9 Retourzending

9a. De huurder dient binnen 2 werkdagen na afloop van de huurovereenkomst de in punt 3. genoemde zaken in de originele verpakking, gereinigd en gewassen (geldt voor het pak en de bandelektroden) aan de contractuele partner te retourneren. De kosten van verzending en verzekering van de zaken komen ten laste van de huurder. De goederen worden bij binnenkomst gecontroleerd op beschadigingen en volledigheid.

9b. Indien huurder niet voldoet aan zijn in punt 9a. genoemde verbintenis tot teruggave, is de contractuele partner gerechtigd om actie te ondernemen om de zaken retour te halen. De kosten die de contractuele partner hiervoor moeten maken komen volledig voor rekening van de nalatige huurder.

9c. De contractuele partner behoudt zich het recht van eigendom op de in punt 3. genoemde zaken ook voor gedurende de periode welke verstrijkt tussen het moment van beëindiging van de huurovereenkomst en de daadwerkelijke ontvangst van de zaken door de contractuele partner.
Houdt de huurder de zaak of zaken na het einde van de huurovereenkomst onder zich, dan zal de huurder voor iedere maand (of gedeelte daarvan) een bedrag aan de contractuele partner schuldig zijn gelijk aan de gebruikelijke huursom totdat de zaak of zaken aan de contractuele partner zijn geretourneerd conform de bepalingen in artikel 9a.

10 Herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt zoals beschreven in de Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden consumenten van schwa-medico Nederland B.V.

11 Geschillen en plaats van jurisdictie

Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing. Indien de huurder een handelaar, een rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie de statutaire zetel van schwa-medico Nederland B.V.

12 Salvatorische clausule

In het geval een of meerdere clausules van deze huurovereenkomst niet bindend zouden zijn, dan wordt deze clausule(s) vervangen door de bepaling die het doel van de oorspronkelijke clausule(s) zou vervullen in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van de consument.

Cookies

Wij gebruiken functionele, statistische en marketing cookies voor een optimaal presterende website. Pas eventueel de instellingen aan of accepteer alle cookies.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen